Doelmatig

Doelmatig is vooral gericht op de 3 K’s (Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid)

We doen de goede dingen en we doen ze goed tegen maatschappelijk aanvaarbare kosten en aanvaardbare risico’s. Er is ingezet op het optimaliseren van werkprocessen en technische processen.

Gebaseerd op het Nationaal Bestuursakkoord Water is door de Samenwerking in de Afvalwaterketen Flevoland (SAF) een besparingsdoelstelling voor 2030 vastgesteld.

Kosten

  • De verdergaande implementatie van assetmanagement in beheer en uitvoering levert aanwijsbare besparingen op.

  • De discrepantie is teruggebracht, waardoor de financiering en het functioneren van het afvalwatersysteem zijn verbeterd.

Kwaliteit

  • De Kennisdeling wordt verder vergroot vanuit samenwerking met andere samenwerkingsverbanden, provincie, drinkwaterbedrijf en derden.

Kwetsbaarheid 

  • Regionale samenwerking in de afvalwaterketen (Flevolandse gemeenten en het waterschap Zuiderzeeland) is verankerd in alle processen en afspraken.

De samenwerking zorgt niet alleen voor een doelmatiger invulling van de taken in de afvalwaterketen, maar zorgt ook voor draagvlak en meer mogelijkheden voor het toepassen van duurzame en innovatieve technieken.